Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden IntraCam BV

IntraCam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht onder nummer 30202187. IntraCam is qua rechtsvorm een BV

Algemene Voorwaarden, van toepassing sinds 1 mei 2007

1. Begripsomschrijvingen
1.1 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met IntraCam een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten en/of het uitvoeren van diensten.
1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijke, mondelinge als elektronische, die tussen IntraCam en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande, evenals alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
1.3 Producten en diensten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomst(en).
1.4 Offertes, aanbiedingen: voorstellen van IntraCam aan de opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst.
1.5 Opdrachtbevestiging: een door IntraCam verstrekte, schriftelijke verklaring dat een overeenkomst is afgesloten met de opdrachtgever.

 1. Algemeen
  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en IntraCam gesloten overeenkomsten.
  2.2 De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.
 2. Offertes, aanbiedingen, overeenkomst
  3.1 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht IntraCam niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
  3.2 Offertes, aanbiedingen van IntraCam zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking(en) worden aanvaard. Een offerte, aanbieding wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 5 werkdagen is aanvaard, tenzij anders is bepaald door IntraCam.
  3.3 Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en IntraCam kunnen zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden aangegaan. De opdrachtgever kan slechts rechten ontlenen aan de overeenkomst, indien IntraCam een schriftelijke opdrachtbevestiging, voorzien van een originele handgeschreven handtekening van een bij IntraCam tekenbevoegd persoon, zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, verstrekt is.
  3.4 Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst gelden slechts indien deze wijzingen en/of aanvullingen schriftelijk zijn vastgelegd in een gescheiden overeenkomst.
  3.5 Alle opgaven door IntraCam van specificaties en/of andere aanduidingen van producten en/of diensten zijn met zorg gedaan. IntraCam kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.
 3. Annulering
  4.1 De opdrachtgever kan zijn bestelling zonder kosten en zonder reden annuleren tot op het moment van verpakken en/of verzenden, echter binnen 8 uur. Een email of FAX met het ontvangen ordernummer voldoet om deze annulering te doen plaatsvinden. Eventueel al ontvangen gelden, worden dan voor 100% terugbetaald, met uitzondering van op dat moment al speciaal voor opdrachtgever bestelde goederen. In dat geval zullen de gemaakte kosten verrekend worden.
  4.2 In andere gevallen is de opdrachtgever gerechtigd om binnen 7 dagen een overeenkomst te annuleren. Eventuele terugbetaling van door IntraCam BV ontvangen gelden, zal dan altijd geschieden onder aftrek van alle gemaakte verzend- en verpakkingskosten.
 4. Prijzen, tarieven
  5.1 Alle prijzen en tarieven van IntraCam zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door een overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.
  5.2 De door IntraCam opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de in de overeenkomst vastgelegde specificaties.
  5.3 Bij samengestelde aanbiedingen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
  5.4 Indien tussen IntraCam en de opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, zullen de dan geldende prijzen, tarieven en/of nacalculatie gelden.
  5.5 Een als schatting opgegeven prijs is niet bindend.
 5. Prijs-, tariefswijzigingen
  6.1 IntraCam is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en/of volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande heffingen van een overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het genoemde vergelijkbaar zijn.
  6.2 IntraCam kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen uitsluitend geldend voor de betreffende overeenkomst.
 6. Betaling
  7.1 De bedragen kunnen (naar keus van de opdrachtgever) vooraf op een door IntraCam aan te wijzen bankrekening worden gestort, dan wel contant bij ontvangst van de goederen worden voldaanaan de afleverende firma of persoon.
  7.2 IntraCam is gerechtigd bij een overeengekomen prestatie in gedeelten, na (op)levering van ieder gedeelte, dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De kosten voor de gehele overeenkomst kunnen door IntraCam ook in één keer in rekening worden gebracht.
  7.3 Bij een niet tijdige of niet correcte betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten vooradvocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van vijfendertig Euro.
  7.4 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever expliciet dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
 7. Levering
  8.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar IntraCam haar bedrijf uitoefent.

8.2 IntraCam is niet gehouden in gedeelten producten te leveren/diensten te verrichten.

8.3 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering krachtens de overeenkomst. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim te zijn, indien hij niet meewerkt aan de totstandkoming van één of meer te leveren producten en/of diensten en/of de te leveren producten en/of diensten niet in ontvangst neemt c.q. accepteert.

8.4 Iedere levering door IntraCam aan de opdrachtgever waarbij het auteursrecht wordt overgedragen, geschiedt onder voorbehoud van eigendom, totdat de opdrachtgever aan al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst gehouden is, met inbegrip van rente en kosten.

8.5 Indien vervoer of transmissie van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. IntraCam BV draagt het risico van het transport.

 1. Leveringstermijn
  9.1 Een door IntraCam opgegeven leveringstermijn heeft slechts een indicatieve strekking. IntraCam is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

9.2 De binding van IntraCam aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever één of meer wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen.

9.3 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door IntraCam gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken, ook indien hiervoor door de opdrachtgever activiteiten buiten de normale kantooruren ontplooid dienen te worden.

9.4 Bij niet naleving van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door IntraCam nodig is. IntraCam is dan, onverlet de haar krachtens de wet toegekomen rechten, bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim herstelt. Daarna zal IntraCam de overeenkomst binnen redelijke termijn uitvoeren.

10. Inspectie, klachten en garantie
10.1 De opdrachtgever is verplicht om met bekwame spoed na (op)levering te onderzoeken of IntraCam de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden IntraCam er terstond, doch uiterlijk binnen 2 dagen, schriftelijk dan wel via e-mail van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. Eerst na bevestiging van ontvangst van de klacht, schriftelijk dan wel via e-mail, wordt deze klacht als aanvaard beschouwd door IntraCam BV.

10.2 IntraCam is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie in plaats van een eerdere prestatie te stellen.

10.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek en/of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

10.4 De prestatie van IntraCam geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld.

10.5 IntraCam is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of teksten of materialen of informatiedragers die door de diverse importeurs zijn verstrekt.

10.6 Wanneer de opdrachtgever uiterlijk tien dagen na de dagtekening of uiterlijk acht dagen na ontvangst van een factuur van IntraCam schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

10.7 IntraCam geeft garantie op de door haar geleverde apparatuur, conform de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant, importeur en/of leverancier.
U en wij dienen zich te houden aan de garantiebepalingen die de leverancier stelt.

 1. Inhoud en wijzigingen overeenkomst
  11.1 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van een overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door IntraCam niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen specificaties of andere mededelingen.12. Auteursrechten, intellectueel eigendom
  12.1 De opdrachtgever garandeert IntraCam dat met name door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die IntraCam en/of derden kunnen doen gelden krachtens de geldende auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van of het recht van intellectueel of industrieel eigendom en de regelgeving met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart IntraCam zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.
 2. Overmacht
  13.1 Indien IntraCam door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

13.2 Indien de overmachttoestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel de opdrachtgever als IntraCam het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

13.3 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van IntraCam onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van IntraCam kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend problemen bij toeleveranciers van IntraCam, transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 1. Aansprakelijkheid
  14.1 De aansprakelijkheid van IntraCam uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.

14.2 IntraCam is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

14.3 IntraCam is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.

14.4 De opdrachtgever vrijwaart IntraCam uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

 1. Ontbinding van de overeenkomst, verzuim
  15.1 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden van IntraCam voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is IntraCam gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de opdrachtgever direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.15.2 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij IntraCam de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is IntraCam gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.
 2. Overdracht van rechten en verplichtingen
  16.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IntraCam.

16.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IntraCam.

 1. Toepassing recht, geschillen
  17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door IntraCam gesloten overeenkomsten met een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat IntraCam het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke colleges.

Typefouten in de webshop evenals prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing sinds 1 mei 2007

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over IntraCam, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 030-233 38 79.

Schrijven of e-mailen kan ook, het adres is: Stemerdingweg 29, 3769 CE Soesterberg, voor e-mail: info@intracam.nl

KvK: 30202187
BTW nr: NL 814136035.B.01